Podwójne OC oraz automatyczne przedłużanie umowy OC – zmiany, zmiany, zmiany...

Jeszcze do niedawna firmy ubezpieczeniowe mogły wykorzystywać niewiedzę kierowców, w kwestii automatycznego przedłużania się obowiązkowych polis OC, zmuszając co poniektórych do opłacenia podwójnego OC dla jednego pojazdu. Obecnie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ukraca te praktyki, rozwiązując jednocześnie problem kierowców podwójnego OC oraz automatycznego przedłużania ubezpieczenia OC. Kiedy więc umowa przestanie obowiązywać automatycznie, a kiedy w myśl nowych przepisów zostanie jednak przedłużona?


Zmiany w ustawie

Przyjęta 11 lutego 2012 roku nowelizacja wprowadza bardzo dużo zmian w obowiązującej dotychczas ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z czego tych kilka ważniejszych dotyczy właśnie automatycznego przedłużania się umowy ( tak zwanej klauzuli prolongacyjnej), sposobu wypowiadania umów, prawa odstąpienia od zawieranej na odległość umowy, a także obowiązkowego informowania przez TU kierowców o nowych polisach. Dzięki temu kierowca w sytuacji zakupu samochodu, nie tylko uniknie płacenia podwójnego OC, ale też w prostszy sposób wypowie obowiązującą polisę OC. Nie oznacza to jednak ani, że wszystkie umowy wygasać będą w ostatnim dniu ich obowiązywania, ani że o wszystkim pomyśli ubezpieczyciel. Wciąż bowiem użytkownik pojazdu musi pamiętać, że nawet przez jeden dzień nie może pozostać bez ważnego OC, a tym samym wypowiadając umowę, bądź nie przedłużając obowiązującej, musi odpowiednio wcześniej zawrzeć nową polisę i opłacić składkę, bądź jej pierwszą ratę.

Automatyczne przedłużenie umowy OC przy kupnie używanego samochodu

Dzięki znowelizowanym przepisom uporządkowany został nieco rozgardiasz dualizmu polis OC, przy zakupie nowego samochodu. Do tej pory bowiem, jeśli kierowca nie wypowiedział umowy, zawartej przez poprzedniego właściciela, a dodatkowo zatroszczył się o nową, to w rezultacie zobligowany był do uiszczenia opłat za dwie polisy, ponieważ ta stara na zasadzie klauzuli prolongacyjnej przedłużyła się automatycznie.

Niewiedza o tym dość kłopotliwym fakcie kończyła się zazwyczaj otrzymaniem prosto z działu windykacyjnego nakazu zapłaty za polisę OC, z której i tak przecież nikt nie korzystał. Warto przypomnieć również, że do 2012 roku, prawo wypowiedzenia starej polisy cedowane było na kupującego, a sprzedający nie mógł w tej kwestii wykonać żadnego ruchu. Od lutego tego roku sytuacja jednak ulega zmianie i jeśli kupujący sam nie przedłuży umowy, to wygaśnie ona automatycznie z ostatnim dniem jej obowiązywania. Innymi słowy, jeśli sprzedający nie będzie chciał odzyskać pieniędzy za opłacone składki, to kupujący może korzystać z ważnej polisy, ale tylko do czasu jej wygaśnięcia. Należy jednak pamiętać o przeliczeniu składki, stosowanie do uprawnień, zniżek i przywilejów nowego kierowcy. Dlatego, jeśli polisa poprzedniego właściciela jest mało korzystna, kierowca może ją wypowiedzieć w każdym dowolnym momencie jej trwania. Istotne jest jednak, by wraz z dniem końca trwania umowy, mieć już zawartą nową polisę, inaczej UFG nawet za jeden dzień zwłoki obciąży kierowcę karą za brak ważnego OC.


Kiedy umowa OC przedłuży się automatycznie?

Zawarta osobiście przez nas polisa z tytułu OC, po roku jej obowiązywania przedłuża się automatycznie, chyba że wypowiedzieliśmy ją na co najmniej jeden dzień przed końcem jej obowiązywania. Oznacza to, że jeśli planujemy zmianę ubezpieczyciela, to nadal aktualną polisę musimy w odpowiednim czasie wypowiedzieć. Tu jednak zmiany w nowelizacji są bardzo korzystne dla kierowców, po pierwsze dopuszczone zostały bardziej praktyczne i funkcjonalne formy rozwiązywania umów, a ponadto ubezpieczyciel w terminie 14 dni przed końcem ważności polisy ma obowiązek poinformowania kierowcę o przedłużeniu się danej umowy. Dzięki takiemu zabiegowi automatyczne przedłużenie polisy OC ma miejsce tylko za naszą zgodą i, co najważniejsze, jesteśmy tego świadomi.

Masz mało czasu aby kupić ubezpieczenie OC? Szybki Kalkulator OC może ci pomóc

Jeśli masz mało czasu na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC drogą tradycyjną, lub po prostu nie możesz ruszyć się z domu / pracy, a termin wygaśnięcia polisy się zbliża, warto spróbować skorzystać z szybkiego kalkulatora OC na naszej stronie. Dzięki temu, nie ruszając się z miejsa, w parę minut możesz kupić tanie OC. Co zatem z wypowiedzeniem starej umowy? Możesz dokonać tego również drogą mailową, przesyłając ubezpieczycielowi skan lub zdjęcie dokumentu rezygnacji z jego usług.

W jaki sposób rozwiązać polisę z tytułu OC?

Rozwiązanie umowy o obowiązkowe OC możemy TU przekazać na dwa sposoby: drogą listową i przez agenta ubezpieczeniowego.

  • drogą listową wydaje się być najprostszym i zarazem skutecznym rozwiązaniem, ponieważ za dzień ustania ważności umowy, zgodnie z ustawą uznaje się dzień wysłania listu (uwaga! Musi być to Poczta Polska i list polecony z zachowaniem potwierdzenia nadania). Nawet więc jeśli zrobimy to na ów jeden dzień przed końcem trwania umowy, to również skutecznie unikniemy obowiązku opłacenia dwóch polis OC jednocześnie.

  • Doręczenie przez agenta – ustawa dość jasno precyzuje, iż każdy agent ubezpieczeniowy ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie umowy polisy OC, a dany zakład ubezpieczeniowy nie może go z tej funkcji zwolnić. Przekazanie oświadczenia agentowi uważa się tym samym za skuteczne dostarczenie wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeniowemu, a za dzień wypowiedzenia umowy przyjmuje się dzień złożenia pisma agentowi.

  • Drogą mailową – przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu rezygnacji z usług określonego ubezpieczenia. W tym wypadku lepiej upewnić się czy określony ubezpieczyciel honoruje taką rezygnację.

Coś dla zapominalskich kierowców – obowiązkowe informacje od TU.

Fakt, iż obecnie TU mają obowiązek informowania o zbliżającym się czasie przedłużania umowy, połączony z możliwością wypowiedzenia umowy nawet na jeden dzień przed końcem jej obowiązywania, w dużej mierze ułatwia kierowcom wyszukanie korzystniejszych ofert i zmianę ubezpieczyciela. Obecnie każdy kierowca musi zostać co najmniej dwa tygodnie przed końcem umowy poinformowany o jej przedłużeniu, a tym samym może zdecydować o jej dalszej kontynuacji. Informacje mogą zostać przesłane drogą internetową (pod warunkiem, że właściciel polisy wyraził wcześniej na to zgodę), bądź drogą listową na wskazany adres. Dlatego ważne jest, by powiadamiać na bieżąco TU o zmianach adresu mailowego czy doręczania przesyłek listowych. Oprócz informacji o oferowanej wysokości składki, TU musi zawrzeć pouczenie o możliwości, formie i warunkach wypowiedzenia umowy, a także zaznaczyć, że jeśli między okresem przesłania informacji, a zawarciem umowy pojawią się nowe okoliczności (ubezpieczyciel musi je wymienić), to składka za polisę OC może ulec podwyższeniu.

Wypowiedzenie umowy, zawartej w formie direct

Każdemu użytkownikowi polisy OC, który zawarł ją w formie direct, a więc przez telefon, bądź internet, przysługuje 30 dniowy okres odstąpienia od tej umowy, w myśl przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Umowę można więc wypowiedzieć bez podania żadnych przyczyn, zachowując pisemną formę wypowiedzenia, a także ów 30 dniowy termin ( jeśli wypowiedzenie wysyłamy listem za pomocą Poczty Polskiej, to za dzień wypowiedzenia, przyjmuje się dzień nadania listu). Należy jednak pamiętać, iż za czas obowiązywania OC, kierowcy zostanie naliczona odpowiednia składka, którą zobowiązany jest uiścić. Jeśli więc po 14 dniach zdecydujemy się na odstąpienie umowy, to za ten czas TU naliczy nam opłatę za użytkowanie polisy OC.

Oprócz tego w Ustawie znalazł się zapis o nowym przeliczaniu niewykorzystanych składek z polis OC, obligując TU do wypłacania pieniędzy za każdy nie wykorzystany dzień, a nie jak do tej pory było za każdy pełny miesiąc. Dodatkowo kierowcy, którzy sprzedali własny pojazd, obecnie muszą poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela w ciągu 14 dni, a nie jak było wcześniej – 30.Powiązane tematy