Rezygnacja z umowy ubezpieczenia OC zawartej online lub przez telefon

Musiałeś szybko kupić ubezpieczenie OC, ponieważ obecne ubezpieczenie Cię nie satysfakcjonowało? Przypomniałeś sobie o konieczności kupna OC w ostatniech chwili? Co zrobić, jeśli oprócz OC przez internet otrzymałeś w pakiecie ubezpieczenia, których w ogóle nie chciałeś lub o nich nie zostałeś poinformowany? Czy polski konsument może się jakoś bronić przed nieuczciwymi praktykami ze strony firm ubezpieczeniowych i ich konsultantów? Okazuje się, że tak!


Miało być szybko i tanio, a jest drogo i bez sensu

Godzina dwudziesta na zegarze, a my przypomnieliśmy sobie o konieczności wyliczenia polisy OC dla naszego samochodu? Na szczęście szybkie porównywarki internetowe wychodzą nam naprzeciw, dzięki czemu możemy bez problemu wyliczyć i kupić składkę ubezpieczenia OC w ciągu 10 minut. Co jednak zrobić, jeśli okazało się, że piękna i niska kwota jaka nam wyszła - 500 złotych za roczne ubezpieczenie OC dotyczyła tylko jednej z dwóch rat? Co, jeśli dodatkowo zaznaczyły się opcje wykupu dodatkowego ubezpieczenia NNW lub Assistance? Nie podpisaliśmy jeszcze umowy w formie papierowej?

Nic straconego. Możemy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia zakupu takiego ubezpieczenia lub od dnia otrzymania umowy ubezpieczenia w formie papierowej zrezygnować z takiego ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że jeśli po zawarciu umowy na odległość ubezpieczyciel prześle Ci umowę w formie papierowej, musisz ją dokładnie przeczytać. W momencie jej podpisania i odesłania do ubezpieczyciela nie ma już odwrotu i możliwości rezygnacji na zasadach umowy zawieranej na odległość.

Podstawy prawne umowy zawieranej na odległość

Oto najważniejsze  podstawy prawne do jakich możemy się odnieść w razie konfliktu z ubezpieczycielem, który nie zgadza się na unieważnienie umowy zawartej na odległość. Warto tu nadmienić, że zdecydowanie prawo jest po stronie konsumenta.


Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku wyjaśnia wiele sporów:

Art. 40:

1. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4.

2. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:

  • od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń konsumenta albo
  • od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń przedsiębiorcy.

4. W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.

5. Przedsiębiorca nie może żądać zapłaty, o której mowa w ust. 4, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody konsumenta, a także jeżeli nie wskazał, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w ust. 4.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów:

  • całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2;
  • dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;
  • ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

7. Jeżeli do umowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez przedsiębiorcę lub podmiot inny niż przedsiębiorca na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przesłankami prawnymi konsument, który wykupił polisę online lub przez telefon może, ale nie musi w ciągu 30 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn od umowy odstąpić. Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić zapłaconą składkę za okres, w którym składka ta nie została wykorzystana. Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość? Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie odstąpienia od umowy listem poleconym.

Licz się z kosztami

Niestety, pomimo odstąpienia od umowy ubezpieczyciel ma prawo (ale nie musi) naliczyć nam odpowiednią sumę za czas w którym ubezpieczenie obowiązywało. Umowę bowiem, mimo odstąpienia od niej, uważa się za zawartą i obowiązującą do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej. Za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową.

Dlatego im szybciej złożymy odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia tym lepiej dla naszego portfela. Jeśli decydujemy się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo można to zrobić osobiście, udając się do dowolnej placówki naszego ubezpieczyciela lub składamy takie oświadczenie listownie. W tym przypadku wiążącą datą jest data stempla pocztowego, czyli dzień nadania listu.Powiązane tematy