Polisa OC AC po sprzedaży samochodu

Pytanie, co się dzieje z naszym jeszcze ważnym OC czy AC przy sprzedaży samochodu wcale nie jest bezpodstawne czy mało istotne. Wręcz przeciwnie. Kierowca, który chce uniknąć wszelkich problemów, typu współposiadania OC z nabywcą czy utraty zniżek z powodu wyrządzonej na jego polisie szkody, powinien wiedzieć, jakie kroki po transakcji sprzedażowej przedsięwziąć. Warto więc wiedzieć czy jest szansa na odzyskanie niewykorzystanej części składki polisy, czy mamy obowiązek wypowiedzenia TU umowy, bądź czy OC można przenieść na nowy pojazd, a także co zrobić z obowiązującym Autocasco.

Polisa AC po sprzedaży samochodu, polisa OC po sprzedaży samochodu

W myśl nowych przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, znowelizowanych w lutym 2012 roku każdy sprzedający ma obowiązek przekazania ważnej jeszcze polisy z tytułu OC nabywcy swojego samochodu. To oznacza, że praktycznie tylko nabywca decyduje o tym czy owa polisa będzie przez niego kontynuowana, czy też nie. Jeśli nie, to wówczas ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze za niewykorzystane składki z tytułu OC, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania umowy. W takim przypadku warto automatycznie przy podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu uzyskać pisemne poświadczenie, iż nabywca zrzeknie się również polisy.

Co jednak jest ważniejsze, to obowiązek wypowiedzenia samej umowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, na co właściciel pojazdu ma 14 dni od daty podpisania umowy. O fakcie sprzedaży samochodu należy powiadomić również właściwy organ rejestrujący, na co mamy już 30 dni. Brak powiadomienia tych organów, co prawda nie skutkuje żadną karą, jednakże jeśli nowy nabywca spowoduje wypadek po upływie tego czasu, a my w bazie posiadaczy OC i AC widnieć będziemy nadal jako właściciel polisy, wówczas również szkoda może niekorzystnie odbić się na naszych zniżkach. Dodatkowo należy pamiętać o fakcie tak zwanej współwłasności, przy której możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności uiszczenia drugiej raty za polisę OC. Warto tutaj podkreślić, że nie każdy sposób wypowiedzenia umowy będzie skuteczny. Nie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe honorują w tym przypadku kontakt mailowy czy telefoniczny. Należy więc zorientować się, jaki sposób wypowiedzenia umowy będzie wiążący, by uniknąć problemów na przyszłość.

Czy mogę wykorzystać jeszcze starą polisę OC?

Polisy z tytułu OC czy AC nie można w żaden sposób przenieść na nowo zakupione auto, ponieważ składka obliczana jest na podstawie wielu czynników, między innymi pojemności (OC) czy marki i modelu samochodu (AC), to oznacza, że w przypadku nowego pojazdu poszczególne parametry będą zupełnie inne i tym samym ubezpieczyciel zawrze z nami nową umowę, obliczając tym samym inną składkę za polisę. Każda polisa jest bowiem przypisana do konkretnego pojazdu, a to oznacza, że jedyną osobą, która może skorzystać ze starej polisy (pod warunkiem, że TU nie obliczy na nowo składki) jest nowy nabywca naszego pojazdu.

Przekazać polisę czy nie?

Mimo, iż obowiązkiem sprzedawcy jest przekazanie nabywcy pojazdu ważnej polisy OC, wciąż wiele osób robi to bardzo niechętnie, albo wręcz wcale. Często wynika to z obawy, że nowy nabywca doprowadzi do wypadku, co odbije się na zniżkach poprzedniego właściciela, albo też z chęci odzyskania pieniędzy za niewykorzystane składki. Jednakże, jeśli terminowo wypowiemy umowę ubezpieczenia w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, to utrata zniżek absolutnie nam nie grozi. W bazie UFG przestaniemy bowiem widnieć, jako właściciel pojazdu, a tym samym wszelkie prawa, obowiązki, jak i odpowiedzialność za wszystkie poniesione szkody przechodzą już na kupującego dany pojazd. Również brak przekazania polisy nie ułatwi nam odzyskania części niewykorzystanej składki za OC. Ubezpieczyciel musi bowiem mieć pisemne potwierdzenie od nowego właściciela o likwidacji polisy, celem zawarcia nowej. Dopiero wtedy uruchomi procedurę przeliczania niewykorzystanej polisy i zwróci nam pieniądze na konto.

Czy kupujący ma obowiązek kontynuować polisę OC?

Fakt, iż sprzedający ma obowiązek przekazania ważnej polisy OC, nie oznacza, że kupujący musi obligatoryjnie z niej skorzystać. Może bowiem również wypowiedzieć umowę i podpisać nową, która na przykład zawarta na lepszych warunkach będzie dla niego korzystniejsza. Kupujący musi mieć także pełną świadomość, że owa polisa będzie obowiązywać tylko do czasu jej wygaśnięcia, potem należy pamiętać o jej przedłużeniu, by nie narazić się na kary od UFG za przerwę w ubezpieczeniu. Zgodnie bowiem ze zmianą przepisów, TU nie przedłuży nam samoczynnie umowy na kolejny rok. Co jest istotne, to również zjawisko rekalkulacji składki. Fakt, iż kontynuujemy ubezpieczenie poprzedniego właściciela, nie oznacza, że TU nie podwyższy kwoty za resztę obowiązującego nas okresu trwania ubezpieczenia. Jeśli bowiem poprzedni właściciel posiada więcej zniżek od nowego nabywcy, to w większości przypadków firma ubezpieczeniowa przeliczy wartość polisy, podwyższając stawkę dla nowego posiadacza samochodu. Nie wszystkie TU dokonują jednak rekalkulacji składki, dlatego przed kontynuacją polisy warto skonsultować jej wysokość w danym TU.

Warto sprawdzać przy podpisaniu umowy czy auto posiada ważną polisę OC?

Obligatoryjnie tak. Po pierwsze dlatego, że korzystając z internetowej bazy UFG, wpisując numery rejestracyjne wozu, szybko ustalimy czy auto posiada ważną polisę i w jakim TU, a po drugie dlatego, że jeśli pojazd nie posiada ważnej polisy, to musimy ją wykupić w tym samym dniu, w którym podpisaliśmy umowę kupna - sprzedaży. Weryfikacji należy więc dokonywać nie tylko w sytuacji, gdy sprzedający z jakiś względów nie chce przekazać nam ważnej polisy, lecz również nawet wtedy kiedy przekazuje nam dokumenty. Jeśli bowiem na przykład z powodu nie opłacenia drugiej raty polisa jest nie ważna, to UFG ukarze kupującego za brak ciągłości w ubezpieczeniu.

Co z Autocasco, czyli polisa AC po sprzedaży samochodu

W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń Autocasco, ani sprzedający nie ma obowiązku przekazywać ważnej jeszcze polisy, ani kupujący nie ma też obowiązku jej przyjmować. Po sprzedaży pojazdu sprzedawca ma prawo więc umowę wypowiedzieć, by za niewykorzystany okres posiadania składki odzyskać pieniądze. Polisy AC nie można bowiem, podobnie jak OC, przenieść na nowo zakupiony pojazd. Również większość Towarzystw Ubezpieczeniowych nie jest zainteresowanych przenoszeniem AC ze sprzedawcy na nowego nabywcę pojazdu. Jeśli jednak chcemy przeprowadzić takiego rodzaju transakcję, powinniśmy albo skontaktować się z doradcą danego TU, albo sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych na portalach internetowych konkretnych Towarzystw czy taka opcja jest możliwa. Jednym słowem, polisa AC przy sprzedaży samochodu ulega unieważnieniu.

Powiązane tematy